ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ την Πέμπτη

perifereia kthrio shmaia

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 10.00 π.μ. «δια περιφοράς» κατ’ εφαρμογή: 1) των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) της υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ, 3) της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 4) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις διασταυρώσεις υφιστάμενης αγροτικής οδού ανατολικά του οικισμού Ηράκλειας με το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 2ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, της μελέτης «Σύνταξη Μελέτης για την διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση Εθνικής Οδού προς Άγιο Αθανάσιο» προϋπολογισμού 214.251,65€ (με ΦΠΑ 24%), κωδικός 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ19.
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος για την «Καθαριότητα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ν. Θεσ/νίκης για το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως 31-12-2020» συνολικού ύψους 9.000,00€ .
Εισηγήτρια: Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, Περιφερειακή Σύμβουλος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

επιστροφή στην κορυφή