ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ την Τετάρτη

perifereia kthrio shmaia

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 14.00 με τηλεδιάσκεψη - με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) - για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) της υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ, 3) της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 4) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, 5) την με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”, 6) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου προμήθειας “Προμήθεια – Εγκατάσταση Μετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών”, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσίων (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Προυπολογισμός προμήθειας: 250.000,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Χρηματοδότηση: 2019ΕΠ00800008
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4412/2016, της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης βελτίωσης Ε.Ο. 86 τμήμα Έδεσσας - Άγρας» προϋπολογισμού 386.693,58€ (με ΦΠΑ 24%), κωδικός 2019ΜΠ90800010 της ΣΑΜΠ 908.
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (τμήμα από κόμβο Κ12 έως Καρδία)», με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Παρ. 6 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 230.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ20
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου «Αποκατάσταση και κατασκευή κρασπεδόρειθρων για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος, αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών και καθαρισμός τεχνικών των οδών» του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 1ης έως και την 6η Απριλίου 2020 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και στη Χερσόνησο του Άθω και της 21ης Μαΐου 2020 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή όλης της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 5ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9052 επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας OPEL ASTRA στον Δήμο Ν. Ζίχνης Νομού Σερρών.
Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 6ο: Έγκριση άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

επιστροφή στην κορυφή