xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο στην παραλία των Ν. Πλαγίων

119583504 2786690948266259 3324623634530437173 o

Υποβολή αιτήσεων από 20-9-2020 έως 30-3-2021

Με την 184/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο παραλιακό μέτωπο των Ν. Πλαγίων να προχωρήσουν σε σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο (δίκτυο αναρρόφησης).

Η σύνδεση κάθε ακινήτου, είτε πρόκειται για οικία είτε για άλλη εγκατάσταση, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποχέτευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας και η δαπάνη της θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από 20 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου 2021.

Η αίτηση κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου, ενώ σημειώνεται ότι υποβάλλεται ένας μόνο φάκελος ανά οικοδομή από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή αυτής δηλαδή, όταν είναι περισσότερες της μία ιδιοκτησίες ως τμήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας θα παροχετεύουν τα λύματά τους με κοινό αγωγό και θα αφορούν μία σύνδεση με το δίκτυο, τότε οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή αίτηση, με αναφορά όλων των καταναλωτών, που θα αφορά η ενιαία σύνδεση, ονοματεπώνυμο και κωδικός καταναλωτή. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του ακινήτου τυγχάνει εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου της και τα καταστατικά έγγραφα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου της σύνδεσης που απαιτείται να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση αποχέτευσης που κατατίθεται στο Δημαρχείο Τρίγλιας η οποία θα μεταβιβαστεί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (κα Κιπριγλή)) (υπόδειγμα υπηρεσίας 1 που χορηγείται από το Δημαρχείο Τρίγλιας ή Μουδανιών, ενώ υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Δήμου).
2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή (υπόδειγμα υπηρεσίας 2 που χορηγείται από το Δημαρχείο Τρίγλιας ή Μουδανιών (Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (κα Κιπριγλή)) ενώ υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Δήμου), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α. Τα στοιχεία της αίτησής του είναι αληθή
β. Θα ενημερώσει τον Δήμο για οποιαδήποτε αλλαγή θα επέλθει στο ακίνητό του.
γ. Έλαβε γνώση του Κανονισμού Αποχέτευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, τον οποίο αποδέχεται
δ. Τα νερά της βροχής (όμβρια ύδατα) δεν διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης
ε. Θα προβεί στην κατάργηση του βόθρου με δική του επιμέλεια και δαπάνη
στ. Ανάλογα με το είδος των λυμάτων θα λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπει ο Κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία.
ζ. Θα λάβει όλα τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των υπόγειων ή ημιυπόγειων χώρων όπως:
- Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειος ή ημιυπόγειος χώρος και αποχετεύεται με φυσική ροή , θα τοποθετηθεί στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας με δικές τους δαπάνες και ευθύνη σε κατάλληλη θέση ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητο τους ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της βαλβίδας.
- Η αποχέτευση των υπόγειων ή άλλων χαμηλών χώρων, εφόσον υπάρχουν, θα αποχετεύονται, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, με μηχανική ανύψωση των λυμάτων (άντληση). Σχετικές οδηγίες θα δοθούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπάλληλος κα Ταβλαδάκη).
3. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή τοπογραφικό διάγραμμα ή βεβαίωση Δήμου για κτίρια κατασκευασμένα προ του έτους 1955
4. Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα και συγκεκριμένα για παλαιά κτίρια θα προσκομίζεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής στο οποίο θα προσδιορίζεται το ακίνητο και το σημείο εξόδου της αποχέτευσης στο δίκτυο.
5. Αντίγραφο του Ε9
6. Τελευταία άδεια λειτουργίας (για επαγγελματικές χρήσεις)
7. Λογαριασμό υδροδότησης ακινήτου
8. Λογαριασμό ηλεκτροδότησης ακινήτου
9. Συμπληρωμένο πίνακα με τα στοιχεία των υδρομέτρων και των παροχών (υπόδειγμα υπηρεσίας 3), καθώς και με το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, αλλά και υπόχρεων προσώπων, σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμπίπτει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη.
10. Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την πληρωμή του τέλους της δαπάνης διακλάδωσης η οποία ορίστηκε στο ποσό των 182 € ανά διακλάδωση σύμφωνα με την 457/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Ν. Προποντίδας.
11. Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου υδραυλικού που θα αναλάβει τη σύνδεση του ακινήτου (υπόδειγμα υπηρεσίας 4) με το δίκτυο αποχέτευσης α) ότι διαθέτει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος β) ότι βεβαιώνεται η ορθότητα της σύνδεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και γ) ότι δεν διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα στο δίκτυο αποχέτευσης.
Ο πιστοποιημένος υδραυλικός εγκαταστάτης που θα αναλάβει τις εργασίες σύνδεσης αποχέτευσης της ιδιοκτησίας θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε κατά την κατασκευή να παρίσταται εκπρόσωπος του εργολάβου (κ. Βασίλης Παναγιωτίδης κιν: 6944784617) προκειμένου να πιστοποιήσει το σημείο και τον τρόπο σύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω αυτοψία η σύνδεση δεν θα καθίσταται νόμιμη.
Επίσης σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση αντλίας, αυτή θα είναι ειδικών προδιαγραφών που θα δοθούν στον υδραυλικό είτε
α) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρμόδια κ. Ειρήνη Ταβλαδάκη τηλ:2373350228) ή
β) από τον σύνδεσμο υδραυλικών ή
γ) από την Τοπική Κοινότητα Ν. Πλαγίων
12. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης του διαχειριστή οικοδομής ή τρίτου προσώπου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από το Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και στη συνέχεια θα δοθεί με έγγραφο του Δήμου η σύμφωνη γνώμη για τη σύνδεση.
Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην καταβολή των τελών σύνδεσης αποχέτευσης.
Στη συνέχεια, υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο -μετά το πέρας της φυσικής σύνδεσης- προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία.
-Η σύνδεση πριν την καταβολή των τελών αποχέτευσης είναι παράνομη και θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.

 

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos