ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ανάπτυξη, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ

perifereia kthrio shmaia

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στις 11:00 π.μ.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:
α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικoύ 3ης/02-03-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας.
Εισηγητής: Γιουτίκας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση- τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 1992/2-3-2007 ΑΕΠΟ του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Σκύδρας, Σεβαστειανών, Μαυροβουνίου, Ριζού και Λιποχωρίου και ΕΕΛ Δήμου Σκύδρας δυναμικότητας 20000 ι.κ. στα υπ’ αριθμ. 124 και 125 αγροτεμάχια αγροκτήματος Δήμου Σκύδρας ΠΕ Πέλλας.
Εισηγητές: 1. Ζέρζης Πέτρος, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας.
2.Αργυράκης Στέφανος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, παραγωγής & τυποποίησης ελαιολάδου, της ΜΟΥΤΣΑΚΗ Άρτέμιδος, στο κληροτεμάχιο 978Α, της οριστικής διανομής Ν. Πλαγίων Δ. Ν. Προποντίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Εισηγητές: 1. Ζωγράφου Αικατερίνη, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.
2. Zήσης Δ. υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά σε δημιουργία μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με τις μεθόδους των βυθιζόμενων κλωβών ανοικτής θαλάσσης, στη θαλάσσια περιοχή “ανατολικά ζούγκλας Αριστοτέλη” του Στρυμονικού Κόλπου, Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδας, Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα την “ΟΜΗΡΟΣ ΙΚΕ”, και ανήκει στην υποκατηγορία 1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 8ης ομάδας- Υδατοκαλλιέργειες/Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων έργα.
Εισηγήτρια: Ζωγράφου Αικατερίνη, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.

επιστροφή στην κορυφή