ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ την Παρασκευή

perifereia kthrio shmaia

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου στις 14.00 με τηλεδιάσκεψη - με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) - για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, κατ’ εφαρμογή:
1. των διατάξεων του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. της υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύστασης και Εκλογής Μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ, 3. της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 4. της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, 5. της με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκυκλίου 427/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”, 6. της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού– 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”,7. της με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 16ης/25-11-2020, 17ης/18-12-2020, 18ης/29-12-2020, τακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των έργων:
1. «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών.»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - ΣΑΕ 071, με Ενάριθμο έργου 2021ΣΕ07100001
2. «Συντήρηση περιαστικής οδού πόλεως Σερρών.»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - ΣΑΕ 071, με Ενάριθμο έργου 2021ΣΕ07100000
Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 3ο: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 14/2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2η/24-02-2021, ΑΔΑ: ΩΙΙΓ7ΛΛ-1ΤΗ) και εκ νέου έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 4: «Ισοπεδώσεις – Συστηματοποιήσεις», Προϋπολογισμού: 3.100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), του έργου: «Ανακαίνιση –Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Άρδευσης του ΙΙου Αρδευτικού Δικτύου πεδιάδας Σερρών –Τμήμα Ζώνης Αδελφικού» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122924 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.407.726,05 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ στη Σ.Α.082/1, με κωδικό Σ.Α.Ε.2016ΣΕ08210132
Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 4ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 1: «Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Δασικής Αναψυχής στο Δάσος Λαϊλιά Σερρών», Προϋπολογισμού: 115.282.50€ (με ΦΠΑ 24%) της Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΛΑΪΛΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011052449 στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, του ΠΑΑ 2014-2020, Υπόδραση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίεσ κσι υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων οικισμών» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 330.873,90 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ στη Σ.Α.082/1, με κωδικό Σ.Α.Ε.2017ΣΕ08210000
Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 5ο: Λήψη Απόφασης που αφορά την Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Πέλλας, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών μέσω συγκεκριμένων εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων κατά τα έτη 2021 έως και 2023
Εισηγητής: Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της αρ.15/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση θέσπισης πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Κιλκίς εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον Νομό Κιλκίς συνολικού ύψους 30.000,00€ για το έτος 2021 και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Διαγωνισμού καθαριότητας».
Εισηγητής: Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

επιστροφή στην κορυφή