ΡΟΗ 24/7:

ΡΑΕ: Από "κόσκινο" οι λογαριασμοί ρεύματος

dei ko

Στόχος η καλύτερη εποπτεία της αγοράς

Ένα ευρύ πλέγμα ελέγχων για τη σωστή επιτήρηση της λιανικής του ρεύματος βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με στόχο την καλύτερη εποπτεία της αγοράς αλλά και την προστασία των καταναλωτών.

Στο στόχαστρο του ρυθμιστή βρίσκονται θέματα όπως η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, η εφαρμογή του κώδικα προμήθειας, καθώς επίσης και η τήρηση μιας σειράς από υποχρεώσεις των προμηθευτών προκειμένου η αγορά να λειτουργεί ομαλά.

Πιο συγκεκριμένα η ΡΑΕ στο πλαίσιο της καλύτερης εποπτείας της αγοράς πραγματοποιεί ελέγχους στη λιανική αγορά του ρεύματος εξετάζοντας:

Πρώτον κατά πόσον οι προμηθευτές έχουν μετακυλίσει στους καταναλωτές το όφελος από την επιδότηση του ρεύματος και κατά πόσον έχουν ενημερώσει τους καταναλωτές για την επιδότηση μέσω κατάλληλης σήμανσης στους λογαριασμούς

Δεύτερον εάν υπάρχει διαφάνεια στις χρεώσεις. Συγκεκριμένα εξετάζεται εάν οι προμηθευτές έχουν συμμορφωθεί στην απόφαση της ΡΑΕ που επιτάσσει διαφάνεια ως προς την ανάλυση των χρεώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις

Τρίτον από τον Απρίλιο του 2022 θα εξετάζεται η προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών και θα αναρτηθεί πίνακας των προμηθευτών που εκουσίως υιοθέτησαν το υψηλότερο επίπεδο ποιοτικής ενημέρωσης των πελατών τους

Τέταρτον από τον Απρίλιο του 2022 οι προμηθευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τον πρότυπο λογαριασμό κατανάλωσης. Στους νέους λογαριασμούς ο καταναλωτής θα μπορεί να πληροφορηθεί αναλυτικά για το προσφερόμενο τιμολόγιο του προμηθευτή, εάν είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και ποια είναι τα όρια της διακύμανσης εάν υπάρχουν.

Πέμπτον η ΡΑΕ πραγματοποιεί ελέγχους για το κατά πόσον οι προμηθευτές τηρούν τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που ορίζει ότι σε περίπτωση τροποποίησης των συμβάσεων οι καταναλωτές πρέπει να ειδοποιηθούν ατομικά μέσω του λογαριασμού ή μέσω διακριτής επιστολής και ότι πρέπει να υπάρξει γνωστοποίηση 60 μέρες πριν τη μεταβολή της σύμβασης ή του τιμολογίου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.

Έκτον η ΡΑΕ προσφέρει στους καταναλωτές το εργαλείο σύγκρισης τιμών, ελέγχοντας συνεχώς εάν τα τιμολόγια που αναρτώνται ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και εάν οι αναφερόμενες χρεώσεις είναι ορθές. Σε περίπτωση παραπλάνησης των καταναλωτών από τους προμηθευτές προβλέπονται κυρώσεις.

Έβδομον σε ό,τι αφορά στην επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, αυτή επιτρέπεται μόνο στις συμβάσεις σταθερής τιμής και ορισμένου χρόνου, δηλαδή για τους πελάτες με σταθερά τιμολόγια και όχι για εκείνους που έχουν τιμολόγια κυμαινόμενης χρέωσης με ρήτρα αναπροσαρμογής.

Όγδοον, στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς εξετάζεται η σωστή απόδοση από τους προμηθευτές προς τους αρμόδιους διαχειριστές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, Χρεώσεις για το Σύστημα/ Δίκτυο), που θεωρείται απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος, υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Σε περίπτωση διακανονισμών, θα πρέπει να τηρούνται τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα και να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εγγυήσεις. Οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων ελλειμμάτων ενώ επιπλέον τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών που είναι συνεπείς και εκείνων που αμελούν τις υποχρεώσεις τους.

με πληροφορίες από capital.gr

επιστροφή στην κορυφή