ΡΟΗ 24/7:

Υπερωριακή απασχόληση κατά Κυριακές, εορτές ή νύκτα και κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος

xrhmata eisfores

Σε περίπτωση παροχής νυκτερινής εργασίας (ώρα 10 μ.μ. - 6 π.μ.) κατά Κυριακή ή εξαιρετέα εορτή, οι προσαυξήσεις 25% ή 75%, αντιστοίχως, υπολογίζονται χωριστά, επί του νομίμου ωρομισθίου (για κάθε ώρα απασχολήσεως) και προστίθενται, μετά από τον υπολογισμό τους, στο οφειλόμενο για την απασχόληση (καταβαλλόμενο) ωρομίσθιο του μισθωτού.

Ως νομίμως θεσπισμένα κατώτατα όρια θεωρούνται οι μισθοί και τα ημερομίσθια των συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών κ.λπ. αποφάσεων, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, δηλαδή πολυετίας, οικογενειακών βαρών, ανθυγιεινής εργασίας κ.λπ. που προβλέπονται στις ΣΣΕ, ΔΑ ή ΥΑ αυτές.

Αντιθέτως, σε περίπτωση υπερωριακής απασχολήσεως (υπέρβαση των 8 ωρών) κατά Κυριακή ή σε εξαιρετέα εορτή η νύκτα, ο υπολογισμός της προσαυξήσεως (40%, η 60% προκειμένου περί νομίμων υπερωριών και 80% προκειμένου περί παρανόμων υπερωριών) γίνεται επί του καταβαλλομένου ωρομισθίου, στο οποίο έχει προηγουμένως προστεθεί το 75% ή 25% (υπολογιζόμενα επί του νομίμου ωρομισθίου), λόγω της απασχολήσεως κατά την Κυριακή ή νύκτα.

Ως καταβαλλόμενο ωρομίσθιο επί του οποίου υπολογίζεται η λόγω υπερωρίας προσαύξηση θεωρείται το ανάλογο τμήμα του μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου, του οποίου οφείλεται η καταβολή τις ημέρες της υπερωριακής απασχολήσεως, βάσει των διατάξεων ή συμφωνιών που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό.

Ως καταβαλλόμενο κατά την Κυριακή ή τις ημέρες αργίας ωρομίσθιο θεωρείται το προσαυξημένο ήδη με την προσαύξηση 75% λόγω της απασχολήσεως κατά Κυριακή ή αργία, ως καταβαλλόμενο δε κατά την νύκτα (10 μ.μ. έως 6 π.μ.) ωρομίσθιο θεωρείται το προσαυξημένο ήδη με το 25%, λόγω της απασχολήσεως κατά την νύκτα

Επιπροσθέτως με το άρθρο 8 του Ν. 3846/10 έχει προβλεφθεί η υποχρέωση του εργοδότου να χορηγήσει στον απασχολούμενο παρανόμως, δηλαδή κατά παράβαση νόμου ή ισχυούσης ΣΣΕ κατά την 6η ημέρα - ημέρα αναπαύσεως λόγω του πενθημέρου, το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%, για κάθε ώρα απασχολήσεως.

Σε περίπτωση υπερωριακής απασχολήσεως κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος, απασχολήσεως δηλαδή πέρα των 8 ωρών (και όχι των 9 ωρών, αφού η 6η ημέρα κείται κατά την νομολογία εκτός της εβδομάδος και δεν συσχετίζεται με το 40ωρο και την υπερεργασία), η προσαύξηση λόγω της υπερωρίας (εφόσον είναι παράνομη, πραγματοποιείται δηλαδή καθ’ ημέραν κατά την οποία απαγορεύεται με νόμο, ισχύουσα και εφαρμοστέα ΣΣΕ κ.λπ. η απασχόληση), η οποία συνίσταται σε 80%, υπολογίζεται επί του καταβαλλομένου ωρομισθίου.

Ως καταβαλλόμενο ωρομίσθιο κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος θεωρείται το προσηυξημένο ήδη κατά 30%.

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχαήλος και Συνεργάτες, τηλ.: 2310 521522.

επιστροφή στην κορυφή