ΡΟΗ 24/7:

Έλεγχος από Επιθεώρηση Εργασίας: Ποια στοιχεία πρέπει να τηρεί ένα εργοδότης

forologikos elegxos2

Α. Στον χώρο εργασίας πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο ο ετήσιος πίνακας προσωπικού.

Ο αναρτημένος πίνακας δεν περιλαμβάνει τη στήλη των καταβαλλομένων αποδοχών.

Επίσης, στον χώρο όπου αναρτάται ο ετήσιος πίνακας, θα πρέπει να αναρτώνται και οι συμπληρωματικοί πίνακες ωραρίου, στους οποίους θα απεικονίζεται η απασχόληση του προσωπικού κάθε στιγμή της ημέρας, της εβδομάδος η του μήνα.

Στον χώρο εργασίας θα πρέπει να τηρούνται:

- Τα έντυπα ατομικών όρων εργασίας του προσωπικού (κείμενα συμβάσεων η γνωστοποιήσεων όρων ατομικής σύμβασης)

- Το βιβλίο αδειών

- Τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο

Το Βιβλίο Δρομολογίων φυλάσσει ο οδηγός, ο οποίος υποχρεούται να το έχει πάντοτε πρόχειρο και να το επιδεικνύει στον υπάλληλο που διενεργεί τον έλεγχο (Π.Δ. 93/1986).

Εάν στο χώρο εργασίας υπάρχουν ανυψωτικά μηχανήματα ή άλλα μηχανήματα έργου, πάνω σ᾽ αυτά θα πρέπει να βρίσκονται τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου.

Οι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων η άλλων μηχανημάτων έργου, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια χειρισμού.

Το Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) για τα Οικοδομικά/Τεχνικά Έργα συμπληρώνεται με ευθύνη του εργοδότη και τηρείται στον τόπο εκτελέσεως του έργου (Υ.Α. 1801/1989). Το ΒΗΔΑΠ, ως γνωστόν, συντάσσεται όταν πρόκειται για ιδιωτικό έργο, μετά δε, μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μηνός, υποβάλλεται στο «ΕΡΓΑΝΗ» το ΕΝΤΥΠΟ Ε-12e-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.

Β . Χρονικό διάστημα διατηρήσεως στοιχείων κ.λπ.

Οι καταστάσεις (πίνακες) προσωπικού πρέπει να «φυλάσσονται» επί 10ετια.

Το βιβλίο δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων διατηρείται επί 2ετια (Π.Δ. 93/1986). Να τονιστεί ότι η θεώρηση του βιβλίου έχει καταργηθεί

Η τήρηση του βιβλίου αδειών αφορά μόνον το τρέχον (κάθε φορά) έτος. Έχει καταργηθεί η 5ετης διατήρηση του βιβλίου αδειών, δεν απαιτείται θεώρησή του, ούτε απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου σ᾽ αυτό. Υποβάλλεται κατά τον Ιανουάριο το Έντυπο Ε11 για τις άδειες του προηγουμένου έτους.

Οι αιτήσεις των εργαζομένων για κατάτμηση του χρόνου κανονικής αδείας διατηρούνται επί 5 έτη

Οι συμβάσεις εργασίας, γνωστοποιήσεις και λοιπά έγγραφα των ουσιωδών όρων εργασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994, πρέπει να διατηρούνται επί μία 2ετια μετά τη λήξη τους.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών και τα αποδεικτικά καταβολής αποδοχών στους μισθωτούς, λόγω του γεγονότος ότι οι μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων υπάγονται στην παραγραφή των διατάξεων 250-251 ΑΚ, είναι σκόπιμο να διατηρούνται επί 5ετια.

Το ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, πρέπει να τηρείται για χρονικό διάστημα 10 ετών από την νόμιμη θεώρησή του. Από την 01.06.2014 δεν υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεως του νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού στο συγκεκριμένο βιβλίο.

Το Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) για τα Οικοδομικά/Τεχνικά Έργα φυλάσσεται από τον υπόχρεο για 2 έτη από το πέρας του Έργου (Υ.Α. 1801/1989).

Πέρα των ανωτέρω, δεδομένου ότι κατά το άρθρο 95 του Ν. 4387/16 οι αξιώσεις του ΕΦΚΑ παραγράφονται μετά από 20ετια, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση των ως άνω στοιχείων επί 20 έτη.

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχαήλος και Συνεργάτες, τηλ.: 2310 521522.

επιστροφή στην κορυφή