ΡΟΗ 24/7:

Τι ισχύει για την εκ περιτροπής εργασία

ergazomenoi figoures

Aπαγόρευση απόλυσης όταν εργαζόμενος είναι σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Σύμφωνα με το 38 του Ν. 1892/1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους Ν. 3846/2010, Ν. 3899/2010 και Ν. 4611/2019, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

Μονομερής επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας από τον εργοδότη:

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Αν οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις δεν καταρτιστούν εγγράφως ή εάν δεν γνωστοποιηθούν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.

Aπαγόρευση απόλυσης όταν εργαζόμενος είναι σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας

Στο χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος απασχολείται με καθεστώς εκ περιτροπής εργασία, απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης, δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου στην πλήρη απασχόληση.

Από το σκοπό του μέτρου προκύπτει ο συλλογικός του χαρακτήρας. Εφαρμόζεται δηλαδή στο σύνολο της επιχείρησης, όπου εντοπίζεται ο περιορισμός της δραστηριότητας. Ο συλλογικός χαρακτήρας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η επιβολή του συστήματος προϋποθέτει προηγούμενη διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων.

Είναι ανεπίτρεπτη η επιλογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας επιλεκτικά σε συγκεκριμένους μόνο μισθωτούς, όταν οι υπόλοιποι εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρες ωράριο. Για τους ίδιους λόγους ανεπίτρεπτη είναι η επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής και όταν το αντικείμενο εργασίας καλύπτεται από ένα μόνο μισθωτό, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να αντικατασταθεί από άλλον κατά το χρόνο της υποχρεωτικής απουσίας του.

Η νόμιμη επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920, διότι λαμβάνει χώρα κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος του εργοδότη που απορρέει από το νόμο. Αν όμως δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, τότε αυτό ασκείται παράνομα και καταχρηστικά και δεν επέρχεται αναστολή της πλήρους λειτουργίας της εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση παράνομης και καταχρηστικής επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, η οποία συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ο εργαζόμενος έχει τις εξής δυνατότητες:

α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη. Επομένως, ο εργαζόμενος δεν θα πρέπει να υπογράψει το σχετικό έγγραφο που θα του χορηγήσει ο εργοδότης, διότι έτσι κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμά του για πλήρη απασχόληση.

β) να θεωρήσει την βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και να αποχωρήσει αξιώνοντας συγχρόνως την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσής του.

γ) να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους πριν την παράνομη μεταβολή όρους. Αν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί τις νόμιμα προσφερόμενες υπηρεσίες της πλήρους απασχόλησης, περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει τις πλήρεις αποδοχές του εργαζόμενου.

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχαήλος και Συνεργάτες, τηλ.: 2310 521522.

επιστροφή στην κορυφή