ΡΟΗ 24/7:

Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων

ape

Τι ισχύει

Με τις διατάξεις του ν. 4513/2018(παρ. 15) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την «Ενεργειακή Κοινότητα» (Ε.Κοιν.) ως μορφή αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, η οποία διαφοροποιείται από τα συνήθη εταιρικά σχήματα που έχουν ως κύρια επιδίωξή τους το επιχειρηματικό κέρδος.

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού και των στοιχείων της στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.Μ.Η., χωρίς να απαιτείται εγγραφή, καταχώρηση ή ενημέρωση σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4513/2018 η σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α'205) και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.

Ως δραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν.4513/2018, είναι μεταξύ άλλων και η πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικούς Σταθμούς.

Με το άρθρο όγδοο του ν. 4618/2019,(παρ. 16) ορίστηκε ότι: «Η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη Ενεργειακής Κοινότητας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με μόνη την ιδιότητα του μέλους απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχαήλος και Συνεργάτες, τηλ.: 2310 521522.

επιστροφή στην κορυφή