ΡΟΗ 24/7:

Εργασιακή σχέση μεταξύ ψηφιακών πλατφορμών και παρόχου υπηρεσιών

diadiktio pc xeria plhktrologio

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4808/2021 «ψηφιακές πλατφόρμες» καλούνται οι επιχειρήσεις που ενεργούν είτε απευθείας, είτε ως μεσάζοντες και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνδέουν παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρήσεις ή τρίτους με χρήστες ή πελάτες ή καταναλωτές και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές ή συναλλάσσονται απευθείας μαζί τους.

Με το άρθρο 69 του ν. 4808/2021 καθορίζεται η συμβατική σχέση των ψηφιακών πλατφορμών με τους παρόχους υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αυτό, οι ψηφιακές πλατφόρμες συνδέονται με τους παρόχους υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον από αυτήν απορρέουν σωρευτικά δικαιώματα που αφορούν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν την δυνατότητα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει, την δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος το είδος και το μέγιστο αριθμό των έργων που θα αναλάβει, την δυνατότητα να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργα προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να δεσμεύεται από την ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και την δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

Ειδικότερα, η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι εξαρτημένης εργασίας, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών, δικαιούται βάσει της σύμβασης του, σωρευτικά:

1) Να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει.

2) Να επιλέγει τα διάφορα έργα που η ψηφιακή πλατφόρμα του προτείνει να αναλάβει ή να θέτει μονομερώς ο ίδιος τον μέγιστο αριθμό τέτοιων έργων που εκάστοτε θα αναλαμβάνει, ο οποίος μπορεί και να μεταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι πάντοτε καθορίζεται μονομερώς από τον ίδιο.

3) Να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς οποιονδήποτε τρίτο ή να εκτελεί έργα για οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστών της ψηφιακής πλατφόρμας και

4) Να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προσαρμόζοντας τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι με βάση τα συμφέροντα της ψηφιακής πλατφόρμας.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και χωρίς διασταλτική ερμηνεία οι ανωτέρω τέσσερεις προϋποθέσεις.

Βασικά κριτήρια για το χαρακτηρισμό της εργασίας ως εξαρτημένης αποτελούν:

α) η προσωπική εργασία,

β) η διευθυντική εξουσία του εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο, με την οποία καθορίζει τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας. Από αυτήν απορρέει και η αντίστοιχη υποχρέωση του μισθωτού να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη και να δέχεται τον έλεγχό του,

γ) η απασχόληση για λογαριασμό και προς όφελος άλλου προσώπου που φέρει και τον επαγγελματικό κίνδυνο,

δ) η οικονομική εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη.

Σύμβαση έργου συνάπτεται όταν ένα πρόσωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει ορισμένο έργο για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αντί καταβολής συμφωνημένου μισθού σε καθορισμένο ή όχι χρονικό διάστημα.

Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών συνάπτεται όταν υπάρχει ελευθερία και πρωτοβουλία από τον εργαζόμενο προκειμένου να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση η μορφή της σχέσης εργασίας προκύπτει από την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης απασχόλησης, και όχι από τον χαρακτηρισμό της σχέσεως που δίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες: Μιχαήλος και Συνεργάτες, τηλ.: 2310 521522.

επιστροφή στην κορυφή